top of page

                Gedragscode voor vrijwilligers

Als vrijwilliger bij Stichting Badhuis Atelier zorgt u ervoor dat de kinderen die deelnemen aan onze activiteiten op een fijne en veilige manier kunnen meedoen met de activiteiten. Tijdens onze activiteiten is er sprake van contact tussen u als vrijwilliger en de deelnemende kinderen. In het contact tussen vrijwillige medewerkers bij onze activiteiten/evenementen en minderjarige deelnemers zijn veel grenzen niet eenduidig. Hoewel nabijheid en fysiek contact met kinderen kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor de kinderen, vinden niet alle kinderen dezelfde dingen prettig. Exacte grenzen die voor alle kinderen in alle situaties gelden, kunnen daarom niet worden beschreven. De enige duidelijke grens die kan worden gesteld is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers en deelnemende kinderen ontoelaatbaar zijn.

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer u bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij u deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. Gedragsregels voor vrijwilligers bij Badhuis Atelier tijdens alle activiteiten:

 • De vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemende kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.

 • De vrijwilligers onthouden zich ervan de deelnemende kinderen op een manier te benaderen die de waardigheid van deze kinderen aantast.

 • De vrijwilligers zijn niet meer dan functioneel noodzakelijk betrokken in het privéleven van de deelnemende kinderen.

 • De vrijwilligers onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik van de deelnemende kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en deelnemende kinderen zijn ongeoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • De vrijwilligers hebben de plicht om de deelnemende kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zullen erop toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemende kinderen betrokken is, wordt nageleefd. 

 • Als de vrijwilligers gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn zij verplicht hiervan melding te maken bij de hiervoor door de organisatie aangewezen vertrouwenspersoon Sylwie Sadowska. De vrijwilligers kunnen de vertrouwenspersoon aanspreken tijdens het evenement/activiteit of contact met haar opnemen via info@badhuisatelier.com. Enkel de vertrouwenspersoon heeft toegang tot het account van het e-mailadres. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met informatie over vrijwilligers en zal zoeken naar een oplossing voor de probleemsituatie.

 • In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers om in de geest van de gedragscode te handelen en daarover indien nodig in contact te treden met de vertrouwenspersonen.

1 a. Racisme/discriminatie

Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen volkscultuur hebben. Iedere groep heeft zijn eigen aard: levensovertuiging, volksgewoonten zoals kleding en voedsel, enz. Behalve de reeds gevestigde groepen kent ons land ook veel vluchtelingen en asielzoekers. Tenslotte: wij zijn een organisatie die werkt volgens de uitgangspunten  van de Vreedzame School.

Wij verwachten van vrijwilligers:

 • De vrijwilliger behandelt alle kinderen en hun ouders gelijkwaardig en respectvol.

 • De vrijwilliger bezigt geen racistische en/of discriminerende taal.

1 b. Privacy

Bescherming van persoonlijke gegevens.

Alle werknemers en vrijwilligers zijn verplicht om de privacy van kinderen en ouders te beschermen. Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, etc. worden beschouwd als gegevens over de bescherming van persoonsgegevens.

Relatie professional – vrijwilliger

 • Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk.

 • De professional is in zijn houding de professional, ook ten opzichte van de vrijwilliger die dat als zodanig dient te respecteren.

1 c. Genotsmiddelen

Roken

Binnen en rondom het badhuis geldt een rookverbod. Als door vrijwilligers buiten het badhuis gerookt wordt is het goed te realiseren dat vrijwilligers ook daarin een voorbeeldfunctie hebben.

Alcohol/ energiedranken

Voor vrijwilligers is het gebruik van alcohol en/of energiedranken tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk in direct contact met de kinderen niet toegestaan.

Drugs

Het gebruik, in bezit hebben of het verhandelen van elke soort van drug is ten strengste verboden.

Mocht een vrijwilliger zich niet aan dit verbod houden wordt hij/zij verzocht onze organisatie terstond te verlaten en zijn diensten binnen onze stichting niet meer aan te bieden. Overwogen moet worden of aangifte bij de politie in dat concrete geval wenselijk is.

2. Omschrijving van grensoverschrijdend gedrag en het sanctiebeleid:

 • Onder grensoverschrijdend gedrag in het contact met deelnemende kinderen verstaan wij als organisatie: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (e.g. vrijwilliger-kind); en/of andere gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Wanneer gedragingen van een vrijwilliger volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder grensoverschrijdend gedrag, zal de vrijwilliger direct worden uitgesloten van het vrijwilligerswerk bij Stichting Badhuis Atelier. Gedrag waarvan het bestuur van Stichting Badhuis Atelier oordeelt dat het valt onder het Wetboek van Strafrecht, zal bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 21 september 2020 vastgesteld door de Stichting Badhuis Atelier (op basis van de modelcode "in veilige handen”).

bottom of page